Архитектура
March 16, 2017

Тротоарот, уличната мода и уличната храна како симболична сценографија на идентитетот на градот

Тротоарот, уличната мода и уличната храна ја чинат (не)формалната лична карта на градот. Географски тие…
Read More
Архитектура
March 6, 2017

Причинување град: Јан Гел и неговата идеологија за уредување на современите градови

“Човековата димензија со децении се занемарува и погрешно се адресира во однос на темата урбанистичко…
Read More
Дизајн
January 3, 2017

Мапата како алатка за читање на градот – дизајнерски просторен урбан пристап кон Скопје

Мапирањето како техника на декодирање ги класифицира физичките одлики на градот, меѓутоа и неговите социјални,…
Read More
Дизајн
November 11, 2016

Партиципативен урбан дизајн во Љубљана

Партиципативниот дизајн како стратегија за градење мрежа меѓу заедниците, локалните власти, невладините организации и институциите…
Read More