Архитектура
April 5, 2017

Редефинирање на дизајнот на урбаниот блок во физичката метаморфоза на современото градско ткаење

Блокот како основен образец за градење на градската структура историски ја доживува својата трансформација низ…
Read More
Архитектура
March 16, 2017

Тротоарот, уличната мода и уличната храна како симболична сценографија на идентитетот на градот

Тротоарот, уличната мода и уличната храна ја чинат (не)формалната лична карта на градот. Географски тие…
Read More
Архитектура
March 6, 2017

Причинување град: Јан Гел и неговата идеологија за уредување на современите градови

“Човековата димензија со децении се занемарува и погрешно се адресира во однос на темата урбанистичко…
Read More